ข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ‘พระราชปริยัติกวี’ เป็น ‘พระเทพวัชรบัณฑิต’
27 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
1147

ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอถวายมุทิตาสักการะ พระราชปริยัติกวี อธิการบดี  ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชปริยัติกวี เป็น "พระเทพวัชรบัณฑิต ปริยัติศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี" พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดปากน้ำ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

พระเทพวัชรบัณฑิต ชาตภูมิ นามเดิมว่า สมจินต์ วันจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2503 ณ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรบัณฑิตฯ อธิการบดี มจร เข้ากราบถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  25 ก.พ. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  42
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเทพวัชรบัณฑิต
  23 ก.พ. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  43
 • ขออาราธนา/เรียนเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมเจริญพระพุทธมนต์- เจริญจิตภาวนา ทุกวันจันทร์แรกของเดือน วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นำโดย พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
  23 ก.พ. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  62
 • ถอดบทเรียนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้: Knowledge Sharing ในหัวข้อ เรื่องเล่า เร้าพลัง ถอดรหัสความรู้ เรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ
  22 ก.พ. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  40
 • ปฏิทินวันหยุดและวันทำงานชดเชย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
  22 ก.พ. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  46