ข่าวประชาสัมพันธ์
กองนิติการ มจร จัดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยงการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง”
01 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
158

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. เป็นประธานเปิด โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยงการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง” ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
การจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๕๐ รูป/คน โดยผ่านระบบโปรแกรม Zoom และเข้ารับฟังบรรยาย ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตลอดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการด้านพัสดุ มีการเรียนรู้  ความเข้าใจ  เนื้อหาและสาระสำคัญของกฎหมาย การบริหารงานพัสดุภาครัฐ การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการด้านพัสดุ ลดความผิดพลาดและความเสียหายจากการเข้าใจเพื่อหากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง  การบริหารงานพัสดุภาครัฐ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่คลาดเคลื่อน

๓. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สามารถบริหารงานได้อย่างสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

สำหรับกิจกรรมอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ทางด้านการบริหารสัญญาและการพัสดุ ตลอดระยะเวลา ๒ วัน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยผู้เข้าอบรมสามารถถามต่อวิทยากรเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๔ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพระภิกษุ-สามเณร สอบ“เปรียญธรรม ๙ประโยค” ได้ จำนวน ๖๔ รูป ในปีนี้
  06 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  180
 • มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง "ขอความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนิสิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
  02 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  110
 • 26 มี.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  79
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟัง โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร
  24 มี.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  105
 • ระบบสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลางออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  21 มี.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  168