ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาหัวข้อเรื่อง จริยศาสตร์การพัฒนาโลกทัศน์แบบองค์รวมในสังคมยุค New Normal และโลกอนาคต ธุรกิจเพื่อสังคมหนทางสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
15 ธ.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
326
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รุ่น 7
จัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง "จริยศาสตร์การพัฒนาโลกทัศน์แบบองค์รวมในสังคมยุค New Normal และโลกอนาคต : ธุรกิจเพื่อสังคมหนทางสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
บรรยายโดย : ผศ.ดร.วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ ประธานกรรมการโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนไทย-เกาหลี
ในวันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น.
ผ่านระบบ Zoom meeting ID : 9397010025 Password : 403346 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นิสิตผู้จัดสัมมนา :
1.พระครูจิตรการโกวิท
2.นางสาวสมศรี ศิริไหวประพันธ์
3.นางสาวสุพิชญาณ์ แก้วโพนทอง


---------------------------------------------
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
  23 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  68
 • กองกิจการนิสิต มจร จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2565
  21 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  82
 • ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  15 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  161
 • “รองอธิการบดี มจร” หนุนคณาจารย์เรียนภาษาอังกฤษ 1 ปี สามารถพัฒนาปัญญา ช่วยงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  115
 • “มหาจุฬาฯ” เปิดเรียนวันแรกผู้บริหารร่วมฉันภัตตาหารกับพระนิสิต
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  92