ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาหัวข้อเรื่อง จริยศาสตร์การพัฒนาโลกทัศน์แบบองค์รวมในสังคมยุค New Normal และโลกอนาคต ธุรกิจเพื่อสังคมหนทางสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
15 ธ.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
298
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รุ่น 7
จัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง "จริยศาสตร์การพัฒนาโลกทัศน์แบบองค์รวมในสังคมยุค New Normal และโลกอนาคต : ธุรกิจเพื่อสังคมหนทางสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
บรรยายโดย : ผศ.ดร.วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ ประธานกรรมการโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนไทย-เกาหลี
ในวันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น.
ผ่านระบบ Zoom meeting ID : 9397010025 Password : 403346 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นิสิตผู้จัดสัมมนา :
1.พระครูจิตรการโกวิท
2.นางสาวสมศรี ศิริไหวประพันธ์
3.นางสาวสุพิชญาณ์ แก้วโพนทอง


---------------------------------------------
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สภา มจร อนุมัติตั้ง วิทยาลัยสงฆ์ จันทบุรี แห่งที่ 27
  25 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  138
 • แม่กองบาลีสนามหลวง แต่งตั้งรักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง PRESIDENT OF THE CENTRAL PALI LANGUAGE TESTING SERVICE HEADQUARTER OF THAILAND APPOINTED HIS ACTING VICE PRESIDENTS.
  22 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  45
 • กําหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โซนภาคกลาง
  22 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  43
 • พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มรณภาพ
  17 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  231
 • ‘พระครูโสภณพุทธิศาสตร์’ รองอธิการบดี มจร มรณภาพ สิริอายุ 62 ปี
  17 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  109