ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๒ เน้นปฏิบัติ Onsite-Online
18 ธ.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
674
วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมี พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้นให้เป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามณร และคฤหัสถ์ มุ่งมั่นจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป และมีข้อบังคับของมหวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดให้นิสิตที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีต้องเข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นเวลาสิบวันติดต่อกันในแต่ละปีการศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ ด้วยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดและควบคุมของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัย คณะกรรมการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พศ. ๒๕๒๔ จึงได้กำหนดการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๔ ใน ๒ รูปแบบ คือในพื้นที่ (Onsite) และรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๓ ประการ คือ ความรู้ดี มีคุณธรรม นำสันติสุข ทั้งนี้ กระบวนการฝึกภาคปฏิบัติเน้นการปลูกศรัทธาและสร้างทัศติที่ดีต่อการฝึกภาคปฏิบัติ ให้นิสิตมีความรู้ ความข้าใจ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติและสามารถนำไปปรับใช้และสามารถสอนหรือให้คำแนะนำเบื้องต้นได้ มีจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามที่สถานที่และรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวนทั้งสิ้น ๑๕,๑๕๑ รูป/คน สำหรับส่วนกลาง มีจำนวนนิสิตที่ยื่นคำร้องฝึกภาคปฏิบัติ ตามวันวลา เละรูปแบบการฝึกภาคปฏิบัติ ดังนี้
๑. คณะพุทธศาสตร์ จำนวน ๒๒๘ รูป/คน และคณะครุศาสตร์ จำนวน ๓๘๒ รูป/คน (ส่วนกลาง) ฝึก
ภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานรูปแบบออนไลน์ (Online) ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๔
๒. คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๓๗๙ รูป/คน และคณะสังคมศาสตร์ จำนวน ๕๓๗ รูป/คน (ส่วนกลาง)
ฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานรูปแบบออนไลน์ (Online) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
นอกจากนี้ในส่วนกลางได้กำหนดให้นิสิตที่ประสงค์จะฝึกภาคปฏิบัติในพื้นที่ (Onsite) ได้รับวัคซีน ๒
เข็มขึ้นไป ได้ยื่นคำร้องต่อคณะและผ่านการอนุมัติจากคณดีต้นสังกัด ได้ฝึกปฏิบัติในพื้นที่ ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการที่ภาครัฐและมหาวิทยาลัยกำหนดโดยเคร่งครัด
๓. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ จำนวน ๑๒๑ รูป/คน ฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๒ ลักษณะ
คือ ในพื้นที่ (Onsite) เฉพาะนิสิตที่อยู่ในประเทศไทย และผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการที่ภาครัฐและ
มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ ศูนย์
พัฒนาศาสนาแคมป์สน ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ รูปแบบออนไลน์ (Online)
เฉพาะนิสิตที่อยู่ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการในส่วนภูมิภาคกำหนด วัน เวลา
สถานที่ รูปแบบการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้ โดยอนุโลม
๕. รูปแบบ วัน เวลา ตาราง และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ของการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในรูปแบบ
ออนไลน์ (Online) ได้กำหนดเป็นประกาศมหวิทยาลัยและประกาศของสถาบันวิปัสสนาธุระ
การดำเนินการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการอนุเคราะห์คณะพระวิปัสสนาจารย์จากสถาบันวิปัสสนาธุระ โดย พระธรรมวชิรมุนี,วิ.,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ได้คัดเลือกพระวิปัสสนาจารย์และจัดอบรมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์เพื่อชี้แจงแนวทางการสอนและการปฏิบัติงานในฐานะพระวิปัสสนาจารย์ประจำโครงการฯ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ (Onsite) และรูปแบบออนไลน์ (Online) เป็นที่เรียบร้อย และได้รับการอุปถัมภ์โครงการฯจากมหาวิทยาลัยฯ และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปในการสนับสนุนการดำเนินการโครงการ


-------------------------------
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • The publication of the 18th United Nations Day of Vesak Celabration 1-2 June 2566/2023
  30 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  9
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
  30 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  7
 • ยกย่อง “วัดพระมหาชนก” สหรัฐอเมริกา แบบอย่าง “วัดกรรมฐาน” ต่างแดน...
  29 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  9
 • สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐ ตั้งองค์กรเครือข่ายธรรมทูตวิถีคฤหัสถ์
  29 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  15
 • "มิติใหม่ "สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ตั้ง องค์กรเครื่อข่ายธรรมทูตวิถีคฤหัสถ์ เสริมทัพเผยแผ่พุทธศาสนาเชิงรุก
  28 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  40