ข่าวประชาสัมพันธ์
พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี ตรวจเยี่ยมนิสิต ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
21 ธ.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
334
วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองเจ้าคณะภาค ๕ เมตตามาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคลากรและนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระราชรัตนสุธี,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
กล่าวถวายรายงาน โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มีวัตถุประสงค์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และให้นิสิตนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตประจำปีการศึกษานี้ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ของคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ได้ดำเนินการขออนุญาตการดำเนินการจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการจัดโครงการได้ โดยห้ามการอบรมหรือการรวมตัวกันเกิน
๒๐๐ คน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จึงได้ดำเนินการจัดโครงการออกเป็น ๓ กิจกรรม คือ
๑. กิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาพะพุทธศาสนาปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตร ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๖๖ รูป/คน
๒. กิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ วัดวังวน ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๓๗ รูป/คน
๓. กิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา ณ วัดบ้านแถว ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๙๗ รูป/คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๐๐ รูป/คน ดำเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕'๖๔
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองตามมาตรการของจังหวัดพิษณุโลก กำหนด คือ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาแล้วไม่ต่ำกว่า ๒ เข็ม ต้องดำเนินการตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ ATK และมีผลเป็นลบ ก่อนเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

------------------------------------------
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
  23 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  71
 • กองกิจการนิสิต มจร จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2565
  21 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  84
 • ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  15 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  161
 • “รองอธิการบดี มจร” หนุนคณาจารย์เรียนภาษาอังกฤษ 1 ปี สามารถพัฒนาปัญญา ช่วยงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  115
 • “มหาจุฬาฯ” เปิดเรียนวันแรกผู้บริหารร่วมฉันภัตตาหารกับพระนิสิต
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  92