ข่าวประชาสัมพันธ์
พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี ตรวจเยี่ยมนิสิต ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
21 ธ.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
303
วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองเจ้าคณะภาค ๕ เมตตามาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคลากรและนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระราชรัตนสุธี,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
กล่าวถวายรายงาน โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มีวัตถุประสงค์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และให้นิสิตนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตประจำปีการศึกษานี้ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ของคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ได้ดำเนินการขออนุญาตการดำเนินการจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการจัดโครงการได้ โดยห้ามการอบรมหรือการรวมตัวกันเกิน
๒๐๐ คน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จึงได้ดำเนินการจัดโครงการออกเป็น ๓ กิจกรรม คือ
๑. กิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาพะพุทธศาสนาปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตร ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๖๖ รูป/คน
๒. กิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ วัดวังวน ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๓๗ รูป/คน
๓. กิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา ณ วัดบ้านแถว ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๙๗ รูป/คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๐๐ รูป/คน ดำเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕'๖๔
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองตามมาตรการของจังหวัดพิษณุโลก กำหนด คือ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาแล้วไม่ต่ำกว่า ๒ เข็ม ต้องดำเนินการตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ ATK และมีผลเป็นลบ ก่อนเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

------------------------------------------
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สภา มจร อนุมัติตั้ง วิทยาลัยสงฆ์ จันทบุรี แห่งที่ 27
  25 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  138
 • แม่กองบาลีสนามหลวง แต่งตั้งรักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง PRESIDENT OF THE CENTRAL PALI LANGUAGE TESTING SERVICE HEADQUARTER OF THAILAND APPOINTED HIS ACTING VICE PRESIDENTS.
  22 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  45
 • กําหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โซนภาคกลาง
  22 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  43
 • พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มรณภาพ
  17 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  231
 • ‘พระครูโสภณพุทธิศาสตร์’ รองอธิการบดี มจร มรณภาพ สิริอายุ 62 ปี
  17 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  109