ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕
04 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
3174
ประกาศรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕
๑. กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม - ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ทางออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้ที่ลิ้งค์ https://newodc.mcu.ac.th/ บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยพระธรรมทูต http://www.odc.mcu.ac.th/
และบนเว็บไซต์ของกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี http://www.ird.mcu.ac.th/?page_id=263&lang=th
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร คือ
๒.๑ เป็นพระภิกษุ มีพรรษา ๕ ขึ้นไป อายุไม่เกิน ๖๐ ปี
๒.๒ จบนักธรรมชั้นเอก
๒.๓ เป็นเปรียญธรรม (๓ ประโยคขึ้นไป) หรือ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๒.๔ มีความรู้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ
๓. สอบข้อเขียน วันที่ ๕ มีนาคม และสอบสัมภาษณ์ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕
๔. ประกาศรายนามผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ทางระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์
๕. ลงทะเบียนเข้าอบรม วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
๖. ดำเนินการอบรม ระหว่างวันที่ ๑๐ มีนาคม - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
๗. หลักสูตรการอบรมมี ๒ ภาค คือภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ ด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน ด้านสาธารณูปการ ด้านทักษะและประสบการณ์พิเศษ
สอบถาม โทร. ๐๒๖๒๓ ๕๓๖๘, ๐๓๕๒๔๘๐๖๕,
๐๙๑ ๔๘๖ ๙๖๙๗, ๐๖๓ ๑๙๑ ๓๐๙๐
๐๘๑ ๓๔๔ ๘๘๕๑
ติดต่อ Email : odb@mcu.ac.th
ขั้นตอนการสมัคร
๑. อ่านข้อแนะนำให้เข้าใจ
๒. เตรียมเอกสารแนบให้ครบ
๓. กรอกข้อความให้ครบถ้วน
๔. แนบเอกสารประกอบ
๕ กดสมัคร
๖. รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่
๗. รับการยืนยันสิทธิสมัคร
๘. จ่ายค่าสมัคร
๙. ส่งหลักฐานการจ่ายค่าสมัคร
๑๐. รับบัตรประจำตัวผู้สมัคร
กดที่ลิ้งค์เพื่อเข้าสู่การสมัคร https://newodc.mcu.ac.th/
หมายเหตุ: ระบบรับสมัครออนไลน์เปิดให้กรอกได้วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕


-----------------------------------------------
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ - กองสื่อสารองค์กร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • การประเมิน ITA มจร อยู๋ในระดับ A ลำดับที่ 13 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
  04 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  95
 • พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๖๕
  04 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  90
 • การแสดงธรรมกถาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
  30 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  77
 • พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
  30 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  292
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
  26 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  132