ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕
04 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
2865
ประกาศรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕
๑. กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม - ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ทางออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้ที่ลิ้งค์ https://newodc.mcu.ac.th/ บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยพระธรรมทูต http://www.odc.mcu.ac.th/
และบนเว็บไซต์ของกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี http://www.ird.mcu.ac.th/?page_id=263&lang=th
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร คือ
๒.๑ เป็นพระภิกษุ มีพรรษา ๕ ขึ้นไป อายุไม่เกิน ๖๐ ปี
๒.๒ จบนักธรรมชั้นเอก
๒.๓ เป็นเปรียญธรรม (๓ ประโยคขึ้นไป) หรือ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๒.๔ มีความรู้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ
๓. สอบข้อเขียน วันที่ ๕ มีนาคม และสอบสัมภาษณ์ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕
๔. ประกาศรายนามผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ทางระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์
๕. ลงทะเบียนเข้าอบรม วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
๖. ดำเนินการอบรม ระหว่างวันที่ ๑๐ มีนาคม - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
๗. หลักสูตรการอบรมมี ๒ ภาค คือภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ ด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน ด้านสาธารณูปการ ด้านทักษะและประสบการณ์พิเศษ
สอบถาม โทร. ๐๒๖๒๓ ๕๓๖๘, ๐๓๕๒๔๘๐๖๕,
๐๙๑ ๔๘๖ ๙๖๙๗, ๐๖๓ ๑๙๑ ๓๐๙๐
๐๘๑ ๓๔๔ ๘๘๕๑
ติดต่อ Email : odb@mcu.ac.th
ขั้นตอนการสมัคร
๑. อ่านข้อแนะนำให้เข้าใจ
๒. เตรียมเอกสารแนบให้ครบ
๓. กรอกข้อความให้ครบถ้วน
๔. แนบเอกสารประกอบ
๕ กดสมัคร
๖. รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่
๗. รับการยืนยันสิทธิสมัคร
๘. จ่ายค่าสมัคร
๙. ส่งหลักฐานการจ่ายค่าสมัคร
๑๐. รับบัตรประจำตัวผู้สมัคร
กดที่ลิ้งค์เพื่อเข้าสู่การสมัคร https://newodc.mcu.ac.th/
หมายเหตุ: ระบบรับสมัครออนไลน์เปิดให้กรอกได้วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕


-----------------------------------------------
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ - กองสื่อสารองค์กร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
  23 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  137
 • กองกิจการนิสิต มจร จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2565
  21 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  118
 • ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  15 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  188
 • “รองอธิการบดี มจร” หนุนคณาจารย์เรียนภาษาอังกฤษ 1 ปี สามารถพัฒนาปัญญา ช่วยงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  116
 • “มหาจุฬาฯ” เปิดเรียนวันแรกผู้บริหารร่วมฉันภัตตาหารกับพระนิสิต
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  97