ข่าวประชาสัมพันธ์
อายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
12 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
230

“สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์”

พระเถระปาพจนดิลกนิวิฐ
ตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสสร
พุทธศาสนภารธุราทร
ญาณอดุลสุนทรอารยางกูร

คัมภีรญาณอุดมวิศิษฏ์
ศีลโสภิตพิสุทธิ์วรุตม์สุนทร์
สุวิมลสีลาจารวิศาลคุณ
ธรรมางกูรบุณโยภาสปราชญ์เมธี

๘๔ สังวัจฉราบุณยากร
ประภัสสรบวรสงฆ์ชินสีห์
น้อมอภิวาทวันทาอัญชลี
ด้วยฤดีอุบลกระมลงาม

กราบ”สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์”
อภิวันท์นบบูชิตจิตเกรงขาม
สิโรดมเทิดทูนอดุลย์ธรรม
นบประณามกวีพจน์ประณตบูชาฯ

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร
ประพันธ์


------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ - กองสื่อสารองค์กร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สภา มจร อนุมัติตั้ง วิทยาลัยสงฆ์ จันทบุรี แห่งที่ 27
  25 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  138
 • แม่กองบาลีสนามหลวง แต่งตั้งรักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง PRESIDENT OF THE CENTRAL PALI LANGUAGE TESTING SERVICE HEADQUARTER OF THAILAND APPOINTED HIS ACTING VICE PRESIDENTS.
  22 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  43
 • กําหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โซนภาคกลาง
  22 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  43
 • พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มรณภาพ
  17 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  231
 • ‘พระครูโสภณพุทธิศาสตร์’ รองอธิการบดี มจร มรณภาพ สิริอายุ 62 ปี
  17 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  108