ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร จัดเสวนาหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต
13 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
292

 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 พระโสภณวชิราภรณ์,ดร. อัครมหาบัณฑิต, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานในการเสวนาหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง “มาตรฐานและการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่ออนาคตพระพุทธศาสนาและสังคม”โดยมี นายวันดี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. เป็นวิทยากรร่วมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต ร่วมเสวนา ทั้งนี้ เพื่อมุ่งพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาของวิทยาลัยพระธรรมทูตให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการศึกษาของประเทศและนำไปสู่การผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วนให้มากที่สุด----------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ - กองสื่อสารองค์กร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สภา มจร อนุมัติตั้ง วิทยาลัยสงฆ์ จันทบุรี แห่งที่ 27
  25 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  127
 • แม่กองบาลีสนามหลวง แต่งตั้งรักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง PRESIDENT OF THE CENTRAL PALI LANGUAGE TESTING SERVICE HEADQUARTER OF THAILAND APPOINTED HIS ACTING VICE PRESIDENTS.
  22 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  42
 • กําหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โซนภาคกลาง
  22 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  43
 • พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มรณภาพ
  17 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  225
 • ‘พระครูโสภณพุทธิศาสตร์’ รองอธิการบดี มจร มรณภาพ สิริอายุ 62 ปี
  17 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  105