ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร จัดเสวนาหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต
13 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
317

 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 พระโสภณวชิราภรณ์,ดร. อัครมหาบัณฑิต, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานในการเสวนาหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง “มาตรฐานและการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่ออนาคตพระพุทธศาสนาและสังคม”โดยมี นายวันดี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. เป็นวิทยากรร่วมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต ร่วมเสวนา ทั้งนี้ เพื่อมุ่งพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาของวิทยาลัยพระธรรมทูตให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการศึกษาของประเทศและนำไปสู่การผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วนให้มากที่สุด----------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ - กองสื่อสารองค์กร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
  23 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  68
 • กองกิจการนิสิต มจร จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2565
  21 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  82
 • ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  15 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  161
 • “รองอธิการบดี มจร” หนุนคณาจารย์เรียนภาษาอังกฤษ 1 ปี สามารถพัฒนาปัญญา ช่วยงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  115
 • “มหาจุฬาฯ” เปิดเรียนวันแรกผู้บริหารร่วมฉันภัตตาหารกับพระนิสิต
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  92