ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
12 มี.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
292

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-09.00 ณ ห้องประชุมออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : การประชุมวิชาการในระดับชาติ Email : Prakasit.thi@mcu.ac.th                        พระมหาประกาศิต สิริเมโร, ดร.  โทร 084 545 5144, ผศ.ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ  โทร 081 732 2821

หรือ www.rk.mcu.ac.th/con ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์(การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) ID : 22 5555 9999 Passcode: 999 ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมและส่งบทความได้ที่ QR code ด้านล่าง