ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากรและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง
12 มี.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
279

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

****(ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการทุกแห่ง ทุกรูป/คน)****

เข้าร่วมอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง

ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๘ อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Application Zoom, Meeting ID: 9989933546

กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/gVmC4SYBVMdMVi5m8 และสามารถรับวุฒิบัตรได้หลังการอบรม