ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะสงฆ์ไทยพร้อมจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และการประชุมวิชาการนานาชาติ นำหลักกรุณาธรรมเยียวยาสังคมโลกในยามวิกฤติ
11 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
86

พระพรหมบัณฑิต ประธานกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก กล่าวว่า เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2565 กรรมการนานาชาติ ได้มีมติจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก และจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อกรุณาธรรมในยามวิกฤต : หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา เพื่อเยียวยาสังคมโลกในวันที่ 13 พฤษภาคม ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

สำหรับประเทศไทยจะจัดงานวิสาขบูชาโลก ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม จัดภายใต้มาตรการโควิด -19 จัดทั้งระบบออนไลน์ และสถานที่จริง โดยมีการคัดกรองและจำกัดจำนวนคนอย่างเข้มงวดโดยการจัดงานวันที่ 11 พฤษภาคม มีการบรรยายพิเศษเป็นภาษาอังกฤษหัวข้อ ชาวพุทธจะปฎิบัติตนอย่างไรต่อโควิด -19 ปาฐกถาพิเศษพระธรรมดิสรัปชั่นและการป้องกัน : มิติและการปฎิบัติทางพระพุทธศาสนาต่อโควิด -19 การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประเด็นสันติภาพในชุมชนและสังคมไทย วันที่ 12 พฤษภาคม มีการเปิดงานวิสาขบูชาส่งมอบ พุทธปัญญาสู่สันติภาพโลก ปาฐกถาพิเศษหลักปฎิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ และความสามัคคีในยามเกิดความขัดแย้ง และวันที่ 13 พฤษภาคม มีการอ่านมีสาน์น และสุนทรพจน์จากสมเด็จพระสังฆราช เลขายูเอ็น และผู้นำชาวพุทธทั่วโลก

นอกจากนี้ ยังประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ที่วัดประยุรวงศาวาส ระหว่างวันที่ 12 -13 พฤษภาคม ที่จะมีการแสดงความคิดเห็น และสนทนาแลกเปลี่ยนในเนื้อหาของพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระวินัย พระสูตรและพระอภิธรรม จากนักวิชาพระพุทธศาสนาทุกทั่วมุมโลก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : มาลี ไชโย / สวท.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • การประเมิน ITA มจร อยู๋ในระดับ A ลำดับที่ 13 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
  04 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  94
 • พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๖๕
  04 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  90
 • การแสดงธรรมกถาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
  30 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  77
 • พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
  30 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  292
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
  26 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  132