ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาเถรสมาคมเห็นชอบการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๕
11 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
93

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 11/2565 มติที่ 380/2565

เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๕

        ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ได้มีลิขิต ที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ แจ้งว่า ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ด้วยการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานที่   จัดงานและเสนอช่องทางให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศส่วนใหญ่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ดังนี้

๑. การประชุมทางวิชาการ เรื่อง “ธรรมะ ดิสรัปชั่น และการป้องกัน : มิติและการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา ต่อโควิด ๑๙ (Dhamma, Disruption, and Defense : COVID-19 in Buddhist Perspective and Practice) วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

๒. การประชุมทางวิชาการ เรื่อง “หลักปฏิบัติทางพระพุทอัฐธศาสนาเพื่อสันติภาพและความสามัคคีในยามเกิดความขัดแย้ง” (Buddhist Practices for Peace and Solidarity in Times of Conflict) วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ-ราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “แนวทางการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)” วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดประยุร-วงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

๔. การจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ เรื่อง “กรุณาธรรมในยามวิกฤต : หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยียวยาสังคมโลก (Compassion in Times of Crises : Buddhist Practices in Healing Global Community)” วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบถวายในที่ประชุม)

พร้อมกับมีบัญชาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๕ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม


คลิกเพื่อดู  มติมหาเถรสมาคม

ที่มา http://mahathera.onab.go.th/index.php?url=mati&id=11263


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • การประเมิน ITA มจร อยู๋ในระดับ A ลำดับที่ 13 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
  04 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  95
 • พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๖๕
  04 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  90
 • การแสดงธรรมกถาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
  30 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  77
 • พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
  30 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  292
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
  26 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  132