ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ร่วมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกที่ยูเอ็น ย้ำนำหลักกรุณาธรรมแก้วิกฤตชาวโลก
13 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
86

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565  ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาในงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ความว่า "วันวิสาขบูชา มิได้เป็นวันสำคัญเฉพาะชาวพุทธเท่านั้น แต่เป็นวันสำคัญของชาวโลกหรือสหประชาชาติ  ทั้งนี้เพราะเห็นชาวโลกมองเห็นหลักธรรมคำสอนของพระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ส่งเสริมสันติธรรม สันติภาพ หลักธรรมคำสอนหนึ่งในพระพุทธศาสนานำไปสู่สันติภาพ นำไปอยู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อยู่ร่วมกับอย่างสงบ และการไม่เปียดเบียนซึ่งกันและกัน นั้นคือ คำกรุณา ในหลักธรรมสำคัญ 4 ข้อ คือ พรหมวิหาร 4 หมายถึง ธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความประเสริฐเลิศยิ่ง หมายถึง มนุษย์ยึดหมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 4 ด้าน หรือ 4 หน้า เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเปกขา ในพรหมวิหารธรรม 4 ประการนั้น ความกรุณาที่ชาวโลกปัจจุบันมีความต้องการมากที่สุด พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลก เพราะมีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ 

            

 

ดร.วิษณุ กล่าวต่อว่า มี 2 กรุณา มติทางอริยสัจ 4 กรุณาให้มนุษย์พ้นจาก การเกิด การแก่ การเจ็บการตาย และกรุณาให้มนุษย์มีความเกื้อกูลกัน สหประชาชาติเรียกร้องให้ชาวโลกและระดับทั่วไป คือความกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ที่ตกยากลำบาก คือ ให้มนุษย์มีความกรุณาต่อกัน ช่วยเหลือกันและกัน โดยเฉพาะความหิวโหย อดอยาก ที่เกิดขึ้นในโลก ในยุคโลกมีวิกฤตเรื่องอาหาร วิกฤตอันเกิดจากสงคราม วิกฤตอันเกิดจากความเจริญทางวัตถุ วิกฤตอันเกิดจากโรคระบาด โลกได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ผู้คนไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้ สิ่งที่สามารถนำมาใช้ได้เป็นอย่างดี คือคุณธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ ความกรุณา ที่มีความเห็นอกเห็นใจกัน ให้ความรู้ ให้ธรรมะ ให้อภัยต่อกัน หรือแม้จะไม่มีวัตถุเป็นทาน ก็ใช้การพูดจาด้วยวาจาที่ไพเราะ ให้กำลังใจกันและกัน ประชาชนคนไทยยอมรับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของชนชาติไทย

ท้ายที่สุดรองนายกรัฐมนตรีขอให้พระพุทธศาสนาตั้งอยู่กาลนาน เป็นที่พึ่งชาวโลกตลอดกาลนาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สภา มจร อนุมัติตั้ง วิทยาลัยสงฆ์ จันทบุรี แห่งที่ 27
  25 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  138
 • แม่กองบาลีสนามหลวง แต่งตั้งรักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง PRESIDENT OF THE CENTRAL PALI LANGUAGE TESTING SERVICE HEADQUARTER OF THAILAND APPOINTED HIS ACTING VICE PRESIDENTS.
  22 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  45
 • กําหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โซนภาคกลาง
  22 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  43
 • พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มรณภาพ
  17 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  231
 • ‘พระครูโสภณพุทธิศาสตร์’ รองอธิการบดี มจร มรณภาพ สิริอายุ 62 ปี
  17 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  108