ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก และจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “กรุณาธรรมในยามวิกฤต: หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยียวยาสังคมโลก” ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร
14 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
134
คณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 17 นำโดย ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ประธานกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ประธานบริหารสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ และกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) พร้อมด้วยกรรมการนานาชาติ มีมติร่วมกันในการจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก และจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “กรุณาธรรมในยามวิกฤต: หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยียวยาสังคมโลก” ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร
พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ในฐานะประธานจัดงานครั้งนี้ กล่าวว่า ในขณะที่ชาวโลกกำลังเผชิญกับภัยคุกคามทางโรคอุบัติใหม่ และภัยสงคราม จนนำไปสู่การสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินจำนวนมากนั้น ด้วยเหตุที่ยูเอ็นได้ให้การรับรองวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก คณะกรรมการจัดงานจึงเห็นพ้องต้องกันในการนำเสนอพุทธกรุณาเพื่อร่วมเยียวยามนุษยโลกที่กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ โดยนิมนต์พระภิกษุโพธิ ที่เป็นพระนักวิชาการและนักปฏิบัติ พร้อมด้วยวิทยากรชาวพุทธ ทั้งไทยและต่างประเทศ มาร่วมกันนำเสนอว่า ชาวโลกจะนำหลักการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกรุณาธรรมไปบูรณาการและประยุกต์เพื่อเยียวยาสังคมโลกได้อย่างไร
พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กล่าวต่อว่า ในงานนี้ จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหารือแนวทางในการแปลพระไตรปิฏกภาษาบาลี ฉบับสยามรัฐไปสู่ภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอแก่นคำสอนเป็นภาษาสากลให้ชาวโลกได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ และนำไปปฏิบัติในวิถีชีวิตด้วยภาษาร่วมสมัย และง่ายต่อเรียนรู้ ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วย
สำหรับการจัดพิธีเฉลิมฉลอง และการประชุมนานาชาติครั้งนี้ เพื่อให้สอดรับสถานการณ์ยุคปกติใหม่ คณะผู้จัดงานจะดำเนินการจัดประชุมทั้งสองระบบ คือ ระบบออนไลน์ กับออนไซต์ โดยศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ได้จัดพื้นที่รองรับผู้เข้าประชุมได้จำนวน 250 ท่านเท่านั้น โดยจะมีมาตรการคัดกรองผู้เข้าประชุมตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขที่ศูนย์ประชุมฯได้วางมาตรการไว้
พิธีเปิด พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก และสมาคม มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน จากนั้นมีการอ่านสาส์น ดังนี้
• สาส์นจากเลขาธิการสหประชาชาติ ยูเอ็น และสาส์นจากเลขาธิการ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก
• ปาฐกถาโดย ฯพณฯ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
• สาสน์จาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
• สาสน์จากสังฆราชต่างประเทศ
1. สังฆราชจากประเทศศรีลังกา
Most Venerable Warakagoda Sri Ñānaratana Mahanayaka Thero, Syamopali Mahanikaya, Mahayanaka of Asgiriya Chapter, Sri Lanka
2. สังฆราชจากประเทศเวียดนาม
His Holiness Ven Thich Tri Quang
Sangharaja Supreme Patriarch of Supreme Sangha CouncilVietnam
3. สังฆราชจากประเทศจีน
Most Venerable Yan JuePresident of Buddhist Association of ChinaChina
4. สังฆราชจากประเทศญี่ปุ่น
Most Venerable Kakuhan Enami
Supreme Priest, Monseki (Head Priest) of Bishamon-do Temple, Tendai Buddhist Denomination; and Chairman of Japan Buddhist Conference for the World Federation Japan
• สุนทรพจน์จากผู้นำชาวพุทธ
1. พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
3. Phra Gagan Ashoko Malik
จากนั้นมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กรุณาธรรมในยามวิกฤต: หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยี่ยวยาสังคมโลก” Bhikkhu Bodhi, Presiding Elder, Buddhist Association of the United States; Founder & Chief, Buddhist Global Relief
ภาคบ่าย มีการประชุมสัมมนา แบ่งออกเป็น 2 ห้องย่อย
ห้องสัมมนาที่ 1 ประชุมสัมมนาหัวข้อย่อย “พุทธวิธีรักษาสุขภาพจิต กาย และสังคมในสถานการณ์โรคระบาด” (Buddhist Approaches to Health of Mind, Body and Communities during Pandemic) โดย
• Bhikkhu Misan Sunim, Director, KAIST Center for Contemplative Science, South Korea
• Dr. Jos Vandelaer, WHO Representative to Thailand (TBC)
• Prof. Ittademaliye Indasara Thero, Former Chancellor of Buddhist & Pali University, Sri Sambuddhaloka Viharaya, Colombo, Sri Lanka
• Prof. Dr. Jing Yin, Executive Director, Research Institute of Buddhist Culture of China, Hong Kong, China
• Ven. Dr. Dhammapiya, Secretary General of International Buddhist Confederation (IBC), India
ดำเนินรายการ โดย Ven. Dr. T. Dhammaratana, ICDV Vice President, France
ห้องสัมมนาที่ 2 ประชุมสัมมนาหัวข้อย่อย “หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพและความสามัคคีในยามเกิดความขัดแย้ง” (Buddhist Practices for Peace and Solidarity in Times of Conflict) โดย
• Ven. Dr. Mahinda Degelle, Bath Spa University, UK
• Mr. Frank Carter, President of the Buddhist Discussion Centre Australia
• Prof. Dr. Vanchai Vatanasapt, President of University’s Council, Chaiyaphum Rajabhat University, Thailand
• Dr. Iselin Frydenlund, Professor of the Study of Religion at MF Norwegian School of Theology, Religion and Society, Norway
ดำเนินรายการ โดย Prof. Dr. Hwang Soonil, Professor, College of Buddhism & Dean, Academic Affairs, Dongguk University, South Korea
จากนั้นเวลา 17.00 น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก และสมาคม มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ กล่าวปิด เป็นอันเสร็จพิธี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
  23 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  70
 • กองกิจการนิสิต มจร จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2565
  21 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  83
 • ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  15 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  161
 • “รองอธิการบดี มจร” หนุนคณาจารย์เรียนภาษาอังกฤษ 1 ปี สามารถพัฒนาปัญญา ช่วยงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  115
 • “มหาจุฬาฯ” เปิดเรียนวันแรกผู้บริหารร่วมฉันภัตตาหารกับพระนิสิต
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  92