ข่าวประชาสัมพันธ์
แม่กองบาลีสนามหลวง แต่งตั้งรักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง PRESIDENT OF THE CENTRAL PALI LANGUAGE TESTING SERVICE HEADQUARTER OF THAILAND APPOINTED HIS ACTING VICE PRESIDENTS.
22 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
160

๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙)  กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะภาค ๕ แม่กองบาลีสนามหลวง รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งรักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง ๒ รูป ประกอบด้วย ๑) พระธรรมวชิราจารย์ (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๘), รศ.ดร. วัดสุวรรณาราม บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และ ๒) พระเทพเวที (พล อาภากโร ป.ธ.๙), รศ.ดร. วัดสังเวชวิศยาราม พระนคร กรุงเทพมหานคร 

On 15 May 2022, the Most Ven Phra Brahmamoli (Suchat Dhammaratano, Pali 9), a member of Sangha Supreme Council, Acting Sangha Supreme Primate of the North, Sangha Commissioner of Region 5, President of the Central Pali Language Testing Service Headquarter of Thailand, Abbot of Wat Paknam has appointed 2 Vice Presidents of the Central Pali Language Testing Service Headquarter including 1) Assoc. Prof. Dr. Phra Dhamvajiracharya (Suchat Kittipanyo, Pali 8), Wat Suwannaram, Bangkok Noi, Bangkok and 2) Assoc. Prof. Dr. Phra Thepvedi (Phol Abhakaro, Pali 9), Wat Sangwetwitsayaram, Phra Nakhon, Bangkok.


------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ - กองสื่อสารองค์กร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
  23 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  144
 • กองกิจการนิสิต มจร จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2565
  21 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  122
 • ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  15 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  194
 • “รองอธิการบดี มจร” หนุนคณาจารย์เรียนภาษาอังกฤษ 1 ปี สามารถพัฒนาปัญญา ช่วยงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  119
 • “มหาจุฬาฯ” เปิดเรียนวันแรกผู้บริหารร่วมฉันภัตตาหารกับพระนิสิต
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  99