ข่าวประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่พระภิกษุผู้ผ่านการอบรม พระธรรมทูตจำนวน 116 รูป
26 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
216

วันที่ 26 พ.ค. 65  เวลา 14.30 น. ณ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้เดินทางไปปฎิบัติศาสนกิจแทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการเป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่พระธรรมทูตผู้ผ่านการอบรมจำนวน 116 รูป โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี,พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา , นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถวายการต้อนรับ

พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่น สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระธรรทูตสายประเทศอินเดีย -เนปาล องค์กรพระธรรมทูตไทยต่างประเทศอื่น ๆ   รวมทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา ได้จัดอบรมพระธรรมทูตตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 28 การอบรมเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 14  มีนาคม 2565 เป็นต้นมา การอบรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ หนึ่ง ด้านสาธารณูปการ มีการสร้างฝ่ายกั้นน้ำ การจัดสร้างกุฎิ เป็นต้น ส่วนที่สองภาควิชาวิปัสสนากรรมฐาน โดยการนำพระธรรรมทูตไปฝึกอบรม ณ แคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์ และภาควิชาการตลอดการอบรมมีผู้ผ่านจำนวน 116 รูป .”