ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมแสดงออกถึงการเชิดชูเกียรติคุณของบุรพาจารย์ผู้มีอุปการคุณยิ่งต่อมหาวิทยาลัย โดยเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี, Ph.D.) กับพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
28 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
517

 ขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมแสดงออกถึงการเชิดชูเกียรติคุณของบุรพาจารย์ผู้มีอุปการคุณยิ่งต่อมหาวิทยาลัย โดยเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี, Ph.D.) กับพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2565  โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตาม Link ดังต่อไปนี้

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 แต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 7608459128  และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตาม Link ดังต่อไปนี้  ลงทะเบียนผ่าน Google Form ดังนี้

https://forms.gle/msVnBwde3Lb6uTcp9

และสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนได้ตาม Link นี้

สถิติผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://datastudio.google.com/s/v-4A-XKU6Ow