ข่าวประชาสัมพันธ์
สภามหาวิทยาลัย มจร มีมติเห็นชอบ พระธรรมวัชรบัณฑิต ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่ออีกสมัย
29 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
281


วันพุธที่ 29 มิถุนายน ..2565 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีประกอบด้วย พระพรหมบัณฑิต,.ดรประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย พระพรหมโมลี ,พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. ,พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. , พระโสภณวชิราภรณ์,ดร. ,.(พิเศษ)จำนงค์ ทองประเสริฐ ,รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 


การนี้ คณะกรรมการสรรหาได้ให้ที่ประชุมเสนอชื่อพระเถระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ตามข้อบังคับกำหนดไว้ว่า 

1.เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี  

2.เป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการหรือประสบการณ์ด้านการบริหารที่ประจักษ์ชัดว่ามีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี 

3.เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาคมในมหาวิทยาลัย  

4.เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้แก่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่   


ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยเสียงข้างมากให้เสนอ พระธรรมวัชรบัณฑิต,.ดรอธิการบดี เป็นอธิการบดีต่ออีกสมัย ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ไปก็คือการเสนอชื่อเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรับรองและเห็นชอบเพื่อจะได้เสนอขอพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งต่อไป        


วันนี้ (29 มิ..) สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประชุมมีมติรับรองและเห็นชอบให้พระธรรมวัชรบัณฑิต,.ดรดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่ออีกหนึ่งวาระ จากนี้ไปสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะได้เสนอขอรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อลงพระนามแต่งตั้งต่อไป


มจร ไฟเขียว ‘พระธรรมวัชรบัณฑิต’ นั่งอธิการบดีต่ออีกสมัย

www.matichon.co.th/education/religious-cultural/news_3426193

------------------------

"สภามหาวิทยาลัย มจรมีมติเห็นชอบ "พระธรรมวัชรบัณฑิตดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่ออีกสมัย

https://thebuddh.com/?p=63591

-----------------------

"สภามหาวิทยาลัย มจรมีมติเห็นชอบ "พระธรรมวัชรบัณฑิตดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่ออีกสมัย

www.banmuang.co.th/news/education/286129

-----------------------

สภามหาวิทยาลัยมีมติรับรอง “พระธรรมวัชรบัณฑิต” เป็นอธิการบดีมจร ต่ออีกสมัย... สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/1199487/

-----------------------

พระธรรมวัชรบัณฑิต ได้เป็นอธิการบดี มจร ต่ออีกสมัย

https://www.thaitimenews.com/content/31536


สภามหาวิทยาลัย มจร เห็นชอบ “พระธรรมวัชรบัณฑิต” เป็นอธิการบดีต่ออีกสมัย

https://www.thairnews.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%8A/?fs=e&s=cl

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

แสดงความคิดเห็น