ข่าวประชาสัมพันธ์
พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
30 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
356

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างชื่นชม พระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น พระองค์ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นลำดับสืบมากล่าวคือ
๑. ได้เสด็จพระราชดำเนินในการทรงประกอบพิธีเฉลิมฉลองพระไตรปิฎกฉบับล้านนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
๒. ได้ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายที่ดินจำนวน ๘๔ ไร่ ๑ งาน ๑๗ ตารางวา จากนายแพทย์รัศมี คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร ครั้นแล้ว ได้พระราชทานเพื่อโปรดเกล้าฯ ให้สร้างที่ทำการแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
๔. ได้ทรงรับโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อครั้งเริ่มต้นแห่งการก่อสร้างในพุทธศักราช ๒๕๔๒ เป็นต้นมา
๕. ได้พระราชทานพระนามาภิไธยของพระองค์ให้เป็นชื่อหอประชุมว่า "อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา" เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
๖. ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดที่ทำการแห่งใหม่ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๗. ได้ทรงโปรดฯ สถาปนาและตั้งสมณศักดิ์ให้แก่นายกสภา อธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
๘. ได้พระราชทานพระราชทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นค่าภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุสามเณรที่เป็นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของมหาวิทยาลัย ในภาวะวิกฤตแห่งโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
๙. ได้พระราชทานพระนามาภิไธยของพระองค์ ให้เป็นชื่อของมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นให้ ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ว่า "มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย" เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๐. ได้พระราชทานพระราชทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๑๐๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕