ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกับ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการฝึกอบรม"หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย
16 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
132

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกับ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โครงการฝึกอบรม"หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย วันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ.2565
ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร
035-248000 ต่อ 8144

E-mail: vipassana@mcu.ac.th
www.plan-vipassana.mcu.ac.th