ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ เรื่อง “การส่งเสริมและคุ้มครองวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนาในโลกไร้พรมแดน”(Promotion, protection and Preservation of Buddhist Culture in Global Perspective)
17 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
150

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ เรื่อง “การส่งเสริมและคุ้มครองวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนาในโลกไร้พรมแดน”(Promotion, protection and  Preservation of Buddhist Culture in Global Perspective) วันเสาร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย  ในรูปแบบการสัมมนา   การบรรยายพิเศษ (Keynote lecture ) /การเสวนา (Panel Discussion)/ การอภิปราย  และการนำเสนอผลงานวิจัย (Oral Presentation)  

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.bri.mcu.ac.th/con

ลิ้งค์วีดีโอ คลิ๊ก >>> https://youtu.be/zAh54fEiug0