ข่าวประชาสัมพันธ์
“ความเมตตาของ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์”
16 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
100

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๒๙ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาให้โอกาส พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม เข้าน้อมถวายสักการะ รายงานตนต่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) คณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

คณะผู้บริหารวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาพระธรรมทูต ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ วิทยาพระธรรมทูต และ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับโอกาสและความเมตตาให้เข้าถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ในการนี้ด้วย 

โอกาสนี้ หลังจากที่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้กราบถวายรายงานตนแล้ว เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เมตตาให้โอวาทและมอบนโยบายการทำงานเพื่อการพัฒนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สัมฤทธิ์ผลและเกิดประสิทธิภาพ พร้อมกับเมตตาประสิทธิ์ประสาทพรชัยมงคลให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และคณะผู้บริหาร ประสพสุขสวัสดี เจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยสืบไป 

ขอประทานอนุญาต กราบขอบพระคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ด้วยเศียรเกล้า

ควรมิควรสุดแต่จะเมตตา

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ