ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปประเด็น ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปฏิรูปอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา" โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
16 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
258

 ก้าวสู่ “๑๓๕ ปี ” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

"โลกเปลี่ยนไปมากอุดมศึกษาต้องปฏิรูป มหาวิทยาลัยจึงจะตามทัน"

สรุปประเด็น ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ปฏิรูปอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา" โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

#อว #มจร #เอนก #ปฏิรูปอุดมศึกษา

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #MHESI