ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)
28 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
113

 ๒๗ ก.ย. ๖๕ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)
เวลา ๐๙.๐๙ น.​พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ประธานในพิธี นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กล่าวถวายรายงาน
พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี กล่าวอนุโมทนียกถา จากนั้นประธานในพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้เข้าร่วมงาน
​ ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน ๑,๐๖๓ ต้น ณ บริเวณมณฑลพิธี (ริมถนนฝั่งตรงข้ามคณะสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๙ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
  01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  83
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๕๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสังคมศาสตร์
  01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  69
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๘ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะพุทธศาสตร์
  01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  60
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  67
 • โครงการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565
  30 พ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  49