ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร. ก้าวหน้า จดอนุสิทธิบัตรเครื่องจับยึดและพลิกถ่ายคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ รายแรกของโลก
01 ต.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
111

   พระสุธีรัตนบัณฑิต ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา” เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานทางพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาไทย ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าว เกิดขึ้นจากปัญหาการอนุรักษ์ การจัดเก็บคัมภีร์ใบลานซึ่งมีจำนวนมากในสังคมไทย บางคัมภีร์มีอายุหลายร้อยปี ยากแก่การที่จะมาคัดลอก และถ่ายลงในไมโครฟิล์ม ปัจจุบันหลายหน่วยงานมีการถ่ายคัมภีร์ใบลานด้วยใช้กล้องดิจิทัลซึ่งใช้เวลาในการถ่าย 2 นาที ต่อการถ่ายและจัดเก็บ จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวขึ้น 

     โดยเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานพัฒนาจากระบบที่จัดเรียงใบลานให้เรียบ วางกระจกทับเพื่อให้คัมภีร์ธรรมเรียบสนิท จากนั้นถ่ายภาพอัตโนมัติ ส่งข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ และพลิกเพื่อการถ่ายภาพในหน้าถัดไป จนกว่าจะหมดคัมภีร์ใบลานที่นำมาเรียง โดยใช้ระยะเวลาเพียง 35 วินาที/ภาพ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานซึ่งเป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญามาแต่โบราณกาล

    สำหรับอนุสิทธิบัตรเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัล ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 20043 วันที่ออกอนุสิทธิบัตร 8 สิงหาคม 2565 หลังจากขอยื่นคำขอจดสิทธิบัตร ในปี   2562 

    อนึ่ง สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต ได้ถวายรายงานผลการสร้างสรรค์ และทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องพลิกคัมภีร์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาสงฆ์นครน่าน เพื่อนำไปใช้ในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในจังหวัดน่าน และภาคเหนือตอนบน 

   มจร. คิด สร้างสรรค์พุทธนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานสังคมแห่งความเป็นธรรม

    

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๙ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
  01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  83
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๕๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสังคมศาสตร์
  01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  69
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๘ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะพุทธศาสตร์
  01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  60
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  67
 • โครงการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565
  30 พ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  49