ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา เพื่อการสอนอย่างมีมาตรฐาน
04 ต.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
309
ขอเชิญคณาจารย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(รับเฉพาะคณาจารย์ มจร ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการ)
โครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา เพื่อการสอนอย่างมีมาตรฐาน
วิทยากรพิเศษตลอดการอบรมได้แก่ พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการ มจร สอนวิชา แก่นพุทธธรรม และ พระมหาสมบูรณ์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สอนวิชา พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก
จำนวนการสอน ๑๖ ครั้ง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มกราคม ๒๕๖๖ (มีวุฒิบัตรหลังจบหลักสูตรเมื่อเข้ารับการอบรม ๘๐%ขึ้นไป)
หากสนใจสามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์แตะที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๙ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
  01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  83
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๕๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสังคมศาสตร์
  01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  69
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๘ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะพุทธศาสตร์
  01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  60
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  67
 • โครงการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565
  30 พ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  50