ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
06 ต.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
326

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 


ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฏก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

จัดโดย สถาบันวิปัสสนาธุระร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร

ดาวน์โหลด

กำหนดการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๙ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
  01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  83
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๕๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสังคมศาสตร์
  01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  69
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๘ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะพุทธศาสตร์
  01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  60
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  67
 • โครงการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565
  30 พ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  50