ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษา ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา ประจำปี ๒๕๖๕
15 พ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
523

ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา

อภิธรรมบัณฑิต รุ่นที่  58

ปริญญาตรี   รุ่นที่ 67

ปริญญาโท   รุ่นที่ 32

ปริญญาเอก  รุ่นที่ 18

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

https://grad-reg.mcu.ac.th

Register for Graduation

Abhidhamma Class 58

B.A.   Class 67

M.A.  Class 32

Ph.D. Class 18

Mahachulalongkornrajavijyalaya University

https://grad-reg.mcu.ac.th

แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๙ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
  01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  83
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๕๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสังคมศาสตร์
  01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  69
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๘ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะพุทธศาสตร์
  01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  60
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  67
 • โครงการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565
  30 พ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  49