ข่าวประชาสัมพันธ์
"มจร" เปิดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ สำหรับนิสิตป.ตรี-เอก หลักสูตรสันติศึกษาและวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
26 พ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
127

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป็นประธานการเปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของหลักสูตรสันติศึกษา มจร และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งจะมีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขึ้นในระหว่าง 25 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม พศ. 2565 (15 วัน) ซึ่งมีความเข้มข้นตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร.ผู้อำนวยการหลักพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มจร   ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ ประจำปี 2565  กล่าวว่า วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา มจร. ให้ความสำคัญในการปฏิบัติวิปัสสนาธุระ ซึ่งนิสิตชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาปฏิบัติธรรมนานาชาติ โดยมีนิสิต เข้าร่วม 250 รูป/คน ร่วม 27 ประประเทศทั่วโลก ท่านผู้สนใจเป็นเจ้าภาพร่วมถวายภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะ ได้ที่ พระมหาดนัย อุปวฑฺฒโน โทรศัพท์ 0635615326

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • พระเทพปวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา แก่ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
  30 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  101
 • อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคต
  27 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  94
 • ขอเชิญตอบรับเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสิริพัฒนอายุวัฒนมงคล เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖
  26 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  152
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  25 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  111
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “สหวิทยาการลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 1st National and the 13th International Conference “Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for Sustainable Development”
  25 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  98