ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
200
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๒๔๗/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
จึงแต่งตั้งให้ พระสุธีรัตนบัณฑิต
(สุทิตย์ อาภากโร) อายุ ๕๕ พรรษา ๓๔ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, ร.บ. (รัฐศาสตร์),
พช.ม. (พัฒนาชุมชน), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๔๑๐๐๒
สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
(พระพรหมวชิราธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • พระเทพปวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา แก่ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
  30 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  101
 • อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคต
  27 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  94
 • ขอเชิญตอบรับเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสิริพัฒนอายุวัฒนมงคล เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖
  26 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  152
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  25 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  111
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “สหวิทยาการลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 1st National and the 13th International Conference “Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for Sustainable Development”
  25 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  98