ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๘ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะพุทธศาสตร์
01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
178
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๒๔๘ /๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะพุทธศาสตร์
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
จึงแต่งตั้งให้ พระเมธีวรญาณ
(สายเพชร วชิรเวที) อายุ ๕๑ พรรษา ๓๑ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙, ร.บ. (รัฐศาสตร์),
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๒๒๑๐๒๑ สังกัดภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพุทธศาสตร์
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
(พระพรหมวชิราธิบดี)
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • พระเทพปวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา แก่ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
  30 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  101
 • อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคต
  27 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  94
 • ขอเชิญตอบรับเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสิริพัฒนอายุวัฒนมงคล เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖
  26 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  152
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  25 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  111
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “สหวิทยาการลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 1st National and the 13th International Conference “Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for Sustainable Development”
  25 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  98