ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยคัญฮัว ประเทศเวียดนาม
17 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
76

16 มกราคม 2566 ณ เมืองญาจาง จังหวัดคัญฮัว ประเทศเวียดนาม วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยคัญฮัว ประเทศเวียดนาม โดยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ศ.ดร. และพระธรรมาจารย์ติชห์ มินห์ โธง ผู้อำนวยการวิทยาลัยทั้งสองได้ร่วมลงนาม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน
สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มุ่งที่จะสร้างความมือระหว่างพระพุทธศาสนาเถรวาท กับมหายาน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิต การบริการวิชาการ ร่วมถึงการพัฒนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านระบบออนไลน์ร่วมกัน
วิทยาลัยพระพุทธศาสนาคัญฮัว ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลางของเวียดนาม เป็นศูนย์กลางในการสอบและติดต่อประสานงาน เพื่อนำนิสิต ทั้งพระภิกษุ ภิกษุณี และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท และเอก ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ในช่วงเวลา 6 ปีที่ผ่านมา จนมีนิสิตจบการศึกษา และกลับมาพัฒนาพระพุทธศาสนาในเวียดนามจำนวนมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • พระเทพปวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา แก่ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
  30 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  101
 • อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคต
  27 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  94
 • ขอเชิญตอบรับเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสิริพัฒนอายุวัฒนมงคล เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖
  26 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  152
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  25 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  111
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “สหวิทยาการลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 1st National and the 13th International Conference “Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for Sustainable Development”
  25 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  98