ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
25 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
112

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีหลักสูตรและเนื้อหาในการอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ 


#หลักสูตร Developer 

- [ ] PHP and MySQL

วันที่ 10-12 ก.พ. 2566

- [ ] PHP using Laravel Framework

ครั้งที่ 1 วันที่ 10-12 มี.ค. 2566

ครั้งที่ 2 วันที่ 20-21 เม.ย. 2566

- [ ] Mobile and "IOS และ Android" ด้วย Flutter framework

วันที่ 28-30 เม.ย. 2566

วิทยากรโดย อ. รักชนก สุขะกาลนันท์ ม.ศิลปากร


หลักสูตร MCU Mooc

- [ ] การออกแบบ สร้างและจัดการรายวิชาแบบ MOOC

ครั้งที่ 1 วันที่ 10-11 ก.พ. 2566

ครั้งที่ 2 วันที่ 3-4 มี.ค. 2566

วิทยากรโดย อ. จิระ ชนรักสุข

#หลักสูตร Webmaster Advanced

- [ ] พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงาน ขั้นสูง

(Webmaster Advanced) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ID : 9898248050

ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ก.พ. 2566

ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ก.พ 2566

โดย อ.รักชนก สุชะกาลนันท์ ม.ศิลปากร


#หลักสูตร Network

- [ ] Network System Administration

Techniques for IT Professionals

วันที่ 25-26 เม.ย. 2566

วิทยากรโดย อ.ศรี แก้วงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • พระเทพปวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา แก่ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
  30 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  101
 • อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคต
  27 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  94
 • ขอเชิญตอบรับเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสิริพัฒนอายุวัฒนมงคล เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖
  26 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  152
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “สหวิทยาการลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 1st National and the 13th International Conference “Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for Sustainable Development”
  25 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  99
 • “อว.” ประกาศให้ “มจร” และ “มมร” สังกัดกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา
  24 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  91