ข่าวประชาสัมพันธ์
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ ณ หอประชุม ชั้น ๓ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
18 ก.พ. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
293

๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ ณ หอประชุม ชั้น ๓ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการภายนอกเข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา, นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง ตัวแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, นายธนกร จุ้ยดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, นางสาวเรณู รัตนชัยเดชา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษกรมการศาสนา, นางสาวสุพัตรา ปรีชื่น นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษกรมการศาสนา, นางสาวสุพิน มาไกล นักทรัพยากรบุคคล กรมการศาสนา และนายกฤษดา สืบเครือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมการศาสนา โดยมีผลสรุปการประชุม ดังนี้

          ด้วยประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ทั้งนี้ในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ณ หอประชุม ชั้น ๓ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

          ต่อมาในวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ จัดประชุมที่อาคาร มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          และในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ จัดประชุมที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร มีการกำหนดหัวข้อหลักของงานว่า “พุทธปัญญาสำหรับแก้วิกฤติโลก (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises)” banmuang**โดยการถอดแก่นที่เป็นปัญญาและคุณออกไปบูรณาการ ประยุกต์ และลงสู่การปฏิบัติ (Implement) ในบริบทของโลกที่กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์ด้านต่างๆ มีนักวิชาการ และนักปฏิบัติร่วมกันนำเสนอ Solution เพื่อตอบโจทย์ในครั้งนี้

          'วันวิสาขบูชา' ของทุกปีนั้นชาวพุทธทั่วโลกถือว่าเป็นวันที่รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญสามประการของพระพุทธเจ้าคือการประสูติการตรัสรู้และการปรินิพพาน

   วันศุกร์ที่ 

 


ข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ ผจล. วัดประยุรวงศาวาส
ภาพ : สามเณรรัชชานนท์ โพธิ์สังข์
          ธีระ เลิบไธสง จนท.ศูนย์ปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • Announcing of the 2023 Bangkok Declaration by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  15
 • Report of the Panel Discussions by Moderators
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  16
 • Opening Ceremony of the 18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  15
 • Message from Dr. Thor Gonen, Israel.
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  17
 • Press Conference by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit, President of the International Council for Day of Vesak (ICDV) and the International Association of Buddhist Universities (IABU)
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  18