ข่าวประชาสัมพันธ์
พระธรรมปัญญาบดี กล่าวเปิดและให้โอวาทในพิธีประสาทปริญญา 62