ข่าวประชาสัมพันธ์
ชาวพุทธ ตปท. ตื่นตัวเผยแผ่พระพุทธศาสนา เข้าอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ จัดโดย มจร และองค์กรร่วมมือ
01 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
486

ในการนี้ มีผู้แทนพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และผู้แทนธรรมทูตคฤหัสถ์ ถวายสักการะ ในพิธีเปิด พระวิมลศาสนวิเทศ, ดร. เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ รองประธาน ส.ธ.ย. ประธานร่วม กล่าวต้อนรับ โดยมี พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต กล่าวรายงาน

การอบรมครั้งนี้ มีพระสงฆ์ผู้เป็นกรรมการของ ส.ธ.ย. เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ และอุบาสกอุบาสิกาประเทศจากประเทศต่างๆ เข้าอบรม

โดยในการอบรมมี พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยผู้บริหาร มจร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมดำเนินการ จัดอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธที่วัดไทยนอร์เวย์ ศูนย์ปฏิบัติวิทยาลัยพระธรรมทูต ระหว่างวันที่ 27 – 29 ก.ย. นี้ โดยความร่วมมือขององค์กรร่วมจัดอบรมคือ สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป โดยวัดไทยนอร์เวย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยวิทยาลัยพระธรรมทูต, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสหภาพชาวพุทธในนอร์เวย์ (Buddhistforbundet) และองค์กรร่วมมือต่างๆ มีการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรม นับเป็นรุ่นแรกของการอบรม โดยมีคฤหัสถ์ทวีปต่างๆ เข้าร่วมรวม 11 ประเทศดังนี้ 1. นอร์เวย์ 2 สวีเดน 3 ฟินแลนด์ 4. ฝรั่งเศส 5. เยอรมัน 6. สวิตเซอร์แลนด์ 7. อังกฤษ 8. สหรัฐอเมริกา 9. ไทย 10 ออสเตรีย 11. เนเธอแลนด์ เข้าร่วมโครงการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 300 คน

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , วัดไทยนอร์เวย์

https://youtu.be/jcZMfcrQdv8

.

แสดงความคิดเห็น