ข่าวประชาสัมพันธ์
เฝ้าสมเด็จพระสังฆราช โดย รอง กต. มจร วัดไทยนอร์เวย์ การบินไทย นำพระนวกะบวชเฉลิมพระเกียรติฯ
04 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
182

        วันที่ 2 ตุลาคม 2562 น. เวลา 15.30 น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พระวิมลศาสนวิเทศ, ดร. รองประธาน ส.ธ.ย. รูปที่ 1 เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ มจร นำพระนวกะจากการบินไทยที่อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดไทยนอร์เวย์ และผู้บริหารของการบินไทย เข้ากราบถวายสักการะเพื่อถวายรายงานโครงการอุปสมบทพนักงานการบินไทยฯ ซึ่งเป็นโครงการที่วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ดำเนินการร่วมกับวัดไทยนอร์เวย์ และการบินไทย

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายลิขิต บุญละคร

แสดงความคิดเห็น