ข่าวประชาสัมพันธ์
มุทิตาสักการะอธิการบดีในอายุวัฒนมงคล 59 ปี และรายงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่างประเทศ
11 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
256

วันศุกร์ที่ 11 ต.ค. 62 เวลา 13.15 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  มจร พร้อมด้วย พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี เข้าพบและถวายสักการะพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 59 ปี และได้ถวายรายงานการปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ คือ การเปิดสำนักงานสมาคมชาวพุทธอาเซียน (ABC) ในเมียนมาร์ และการจัดอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในยุโรปครั้งแรก ณ ห้องอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายสรวรรษ ปรักกโมดม

แสดงความคิดเห็น