ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิการบดี แนะวิปัสสนานิสิต จากประเทศเกาหลี สถาบันสมทบของ มจร
29 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
558

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13:30 น พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ให้โอวาทและ กล่าวต้อนรับ คณะนิสิต จากมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 30 รูป/คน ที่เดินทางมาฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิต มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิปัสสนากัมมัฏฐาน สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระได้อย่างถูกต้อง ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มจร อ.วังน้อย อยุธยา

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้มอบหมายให้พระแสงเฮือง นรินฺโท, ดร. ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรฝ่ายต่างประเทศ มจร ร่วมอำนวยความสะดวกแก่คณะนิสิตในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานด้วย


 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต /กองวิเทศสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น