ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้แทนมหาวิทยาลัยโกยาซาน (Koyasan University) ญี่ปุ่น เข้าพบ อธิการบดี มจร
16 พ.ย. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
245

เมื่อ 15 พ.ย. 62 เวลา 14.30 น. บุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับผู้แทนมหาวิทยาลัยโกยาซาน (Koyasan University) ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนและประชุมหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้นำผู้แทนมหาวิทยาลัยโกยาซาน (Koyasan University) ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Rev. Eikan Mizutani, Councilor of Koyasan University เข้าพบพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนพบปะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัย

จากนั้น พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนมหาวิทยาลัยโกยาซาน (Koyasan University) นำโดย Rev. Eikan Mizutani เพื่อกระชับสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและการจัดการศึกษาระหว่างสองมหาวิทยาลัยต่อไป

 

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

แสดงความคิดเห็น