ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาจัดทำแผนงบประมาณ 64-68 แนะแผนผลิตบัณฑิต 6 ภาษา
23 พ.ย. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
385

วันที่ 21-23 พ.ย. 62 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2568 ณ ห้องประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ในวันที่ 21 พ.ย. เวลา 09.00 น. พระราชปริยัติกวีศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ”

ในเวลา 16.30 น.  พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้ปาฐกถาพิเศษ ให้ข้อคิด ให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ โดยย่อว่า “มีแผนผลิตบุคลากรให้สังคม ควรให้มีความรู้ความสามารถทางภาษา 6 ภาษา ซึ่ง มจร มีสถาบันพระไตรปิฎก เพื่อนำความรู้มาสอนให้บัณฑิตมีความรู้แล้ว บัณฑิตนำความรู้ไปเผยแผ่เป็นการบริการความรู้แก่สังคม มุมมองด้านพระพุทธศาสนาปี 64 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถสื่อสารภาษาบาลีได้ พูดสนทนาภาษาบาลีได้”

พระโสภณวชิราภรณ์ ได้กล่าวถึงวิทยาลัยพระธรรมทูตว่า “บุคลากรได้ช่วยมหาวิทยาลัยในการทำงานเผยแผ่และได้ช่วยแผนงบประมาณด้วย เช่น ได้งบประมาณส่วนหนึ่ง และได้หางบประมาณภายนอกอีก เพื่อทำงานเผยแผ่ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ก็ควรช่วยหางบภายนอกด้วย นอกจากนี้มีแผนจัดทำวารสารเข้าฐาน TCI เพื่อเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่มีผลกับสังคม”

พระโสภณวชิราภรณ์ ได้ร่วมการสัมมนาทั้ง 3 วัน และได้มอบหมายให้บุคลากร วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

 

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)
  09 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  67
 • มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ พระธรรมปัญญาบดี นายกสภา
  09 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  43
 • คณะผู้บริหาร มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ พระพรหมบัณฑิต กก.มส.
  08 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  64
 • มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กก.มส.
  08 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  52
 • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ในการประทานวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๖/๒๕๖๓
  02 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  101