ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร ร่วมพิธีเปิดวัด เบิกเนตรพระประธาน อินโดนีเซีย ศาสนสัมพันธ์เถรวาท-มหายาน
17 ธ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
380

เมื่อ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ โดยการอาราธนานิมนต์ของพระธรรมาจารย์ ดร. ฮุ่ยสง  (Most Ven.Dr. Hui Siong) ประธานสมาคมศูนย์พุทธศาสนาแห่งอินโดนีเซีย เจ้าอาวาสวัด Purva Vaidurya Monastery ได้เข้าร่วมพิธีเปิดวัด พิธีเบิกเนตรพระประธานประจำวิหาร และพิธีเปิดธรรมศาลา ณ Purva Vaidurya Monastery เมืองปอนเตียนัค ประเทศอินโดนีเซีย ในพิธีนี้ มีพระสงฆ์จากเถรวาท จากมหายาน จากวัชรยาน โดยคณะสงฆ์ทั้งมวลได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ และถวายเครื่องสักการะบูชาพระประธานประจำวิหาร จากนั้นได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลและความสุขสวัสดีแก่พุทธศาสนิกชนชาวอินโดนีเซียและชาวต่างประเทศที่มาร่วมงาน

ในโอกาสนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้กล่าวสุนทรพจน์ อันเป็นสาราณียธรรมกถา เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีกับพระธรรมาจารย์ ดร. ฮุ่ยสง ผู้เป็นประธานสงฆ์ในการสร้างวัดแห่งนี้จนสำเร็จเรียบร้อยอย่างงดงาม และเพื่อสร้างความร่วมมือกันด้านการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาระหว่างทั้งสองฝ่ายต่อไป

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , พระมหาวิเชียร สุธีโร (สิงห์คิบุตร)

แสดงความคิดเห็น