ข่าวประชาสัมพันธ์
รองอธิการบดีเปิดสัมมนาวิชาการนานาชาติเถรวาท-มหายาน “เทคนิควิปัสสนากัมมัฏฐาน”
19 ธ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
401วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประธานร่วมศูนย์ศึกษามหายาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติเถรวาท-มหายาน (ภาษาอังกฤษ) ภายใต้หัวข้อ “The Meditation Technique in Theravada and Mahayana: Theory and Practice” (เทคนิควิปัสสนากัมมัฏฐานในเถรวาทและมหายาน: ทฤษฎีและการปฏิบัติ) ร่วมกับ พระธรรมาจารย์ เปิ่น ซิ่ง (Most. Ven. Ben Xing) เจ้าอาวาสวัดไค หยวน รักษาการวิทยาลัยสงฆ์ฝู่เถียน ประธานร่วมศูนย์ศึกษามหายาน โดยผู้สัมมนาประกอบด้วยนักวิชาการจากประเทศจีน 8 ท่าน และนักวิชาการจากประเทศไทย 7 ท่าน รวม 15 ท่าน จัดโดยวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร นิสิตวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เข้าร่วมงานพิธีเปิด ณ ห้อง   I Mind Conference, อาคาร IBSC มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายลิขิต บุญละคร

แสดงความคิดเห็น