ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยพระธรรมทูตและ กองวิเทศสัมพันธ์ เตรียมจัดงานปัจฉิมนิเทศโครงการอบรมพระธรรมทูตฯ
27 มิ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
101

เมื่อ 24 - 25 มิ.ย. 63 เวลา 09.30  - 22.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์  ณ ห้องวิทยาลัยพระธรรมทูต 208 มจร วัดมหาธาตุฯ กทม. เตรียมการพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการอบรมพระธรรมทูตฯ ซึ่งจะจัดพิธีปัจฉิมนิเทศและประทานวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26/2563 ในวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

 


ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายลิขิต

แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)
  09 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  67
 • มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ พระธรรมปัญญาบดี นายกสภา
  09 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  43
 • คณะผู้บริหาร มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ พระพรหมบัณฑิต กก.มส.
  08 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  64
 • มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กก.มส.
  08 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  52
 • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ในการประทานวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๖/๒๕๖๓
  02 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  101