ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ดร.ประมูล อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย
29 มิ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
148เมื่อ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดยพระโสภณวชิราภรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สมาคมศิษย์เก่า มจร เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ดร.ประมูล สารพันธ์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ณ หอประชุมบัวเอี่ยม วัดบางแพรกใต้ นนทบุรี

  

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต, นายลิขิต บุญละคร

แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)
  09 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  67
 • มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ พระธรรมปัญญาบดี นายกสภา
  09 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  43
 • คณะผู้บริหาร มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ พระพรหมบัณฑิต กก.มส.
  08 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  65
 • มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กก.มส.
  08 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  52
 • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ในการประทานวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๖/๒๕๖๓
  02 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  101