ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนิสิตผู้พักอาศัยที่หอพัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
23 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
31
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. พระเทพเวที, รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานคณะกรรมการหอพัก ได้เมตตามาเป็นประธานเปิดงาน ปฐมนิเทศนิสิตผู้พักอาศัยที่หอพัก ณ หอพักนิสิตนานาชาติเอ (International Students house A) ในการนี้พระเดชพระคุณฯได้ประทานโอวาท และแสดงปาฎกถาพิเศษ หัวข้อ "อยู่อาศัยให้มีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย"
 

จากนั้น พระครูชิโนวาทธำรง ผู้กำกับหอพักนิสิต ได้แนะนำบุคคลากร, นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ, นิสิตช่วยงาน ดังนี้

๑.พระธีรวีร์ สิริคุตโต จนท.กองกิจการนิสิต

๒.พระสังคม กิตติญาโณ จนท.กองกิจการนิสิต

๓.พระใบฎีกาอโณทัย สุเมโธ ประธานคณะอนุกรรมการหอพักนานาชาติ และนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ

๔.พระเดวินาดา นิสิตช่วยงานหอพักนิสิตนานาชาติเอ

๔.นายเกรียงไกร พัฒนโชติ จนท.หอพักนิสิตนานาชาติเอ


พร้อมกันนั้น รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พระครูชิโนวาทธำรง ได้ชี้แจงระเบียบการอยู่หอพัก ข้อห้าม และแนวทางการพักอาศัยเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสามหอพักรวม ๕๒๕ รูป