ข่าวประชาสัมพันธ์
ศิษย์ ของพระธรรมาจารย์ ดร.ฝ่าจ้าว นำส่งทุนอุปถัมภ์ มจร 1 ล้านบาท
05 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
237

เมื่

เมื่อ 4 ส.ค. 2563 เวลา 14.00 น. นายเดชา เดชนที ศิษย์ ของพระธรรมาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ ดร. (ฝ่า จ้าว) (Ven. Shi Fa Zhao) จากวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ เข้าพบ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  ได้นำส่งทุนอุปถัมภ์ มจร ต่ออธิการบดี ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จำนวน 1,000,000 บาท

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มอบหมายให้ พระแสงเฮือง นรินฺโท,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถวายทุนอุปถัมภ์ครั้งนี้

.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูตพระมหาวิเชียร สุธีโร 

แสดงความคิดเห็น