ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร เปิดแล้ว ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
16 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
49


เมื่อ 16 ก.ย. 2563 เวลา 09.00 น. พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ซึ่งพระราชปริยัติกวี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม  ในการร่วมเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยและร่วมงานวิจัย โดยมีผู้บริหารระดับสูงร่วมพิธี มีพระสุวรรณเมธาภรณ์ รองฯฝ่ายวิชาการ พระเทพวิสุทธิมุนี ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ พระสุธีวีรบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม พระครูปริยัติกิตติธำรงค์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ รศ.ดร. โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นต้น คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร และ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระครูพิสิฐพัฒนพิธาน เจ้าคณะอำเภอวังน้อย และพระวินยาธิการ และผู้สนใจร่วมพิธีจำนวนมาก

 ในการนี้พระโสภณชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศ วิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. และกองวิเทศสัมพันธ์มี พระมหาอนุชา กาญฺจโน รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระสิริวรรณ สิริวณฺโณ และนายศิโรดม วชิรวราภรณ์ เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธี ณ ห้อง Imind ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ   มจร อยุธยา

ซึ่งพระราชปริยัติกวี กล่าวให้โอวาทพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องสมบัติ 4 ประการ ดังนี้

1. คติสมบัติ หมายถึง สถานที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ มจร เป็นสถานที่ที่เหมาะสมเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการได้

2. อุปธิสมบัติ หมายถึง ผู้ดำเนินการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้มีความรู้ความสามารถ รู้หลักกฎหมาย กฎนิติธรรม ยิ่งเป็นพระสงฆ์ด้วยจะมีความเมตตาสามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้จบลงได้

3. กาลสมบัติ หมายถึงระยะเวลาในการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

4. ปโยคสมบัติ หมายถึง ความตั้งใจในการทำงาน การดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ

เมื่อดำเนินการได้ตามนี้ ความสงบสุข ของสังคม บ้านเมืองก็จะเกิดความสงบสุข ร่มเย็น เป็นต้น


.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูตกองวิเทศสัมพันธ์

https://youtu.be/kJsGMl9Vcns?t=698

แสดงความคิดเห็น