ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๔ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพระภิกษุ-สามเณร สอบ“เปรียญธรรม ๙ประโยค” ได้ จำนวน ๖๔ รูป ในปีนี้
06 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
181

วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมมรตโน, ป.ธ.๙), กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ในการประกาศผลสอบ ณ วัดสามพระยาวรวิหารในวันนี้ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงประผลสอบบาลีสนามหลวงชั้นเปรียญธรรม ๗ - ๙ ประโยค ส่วนบาลีประโยค ๑-๒ ถึง เปรียญธรรม ๖ ประโยค ได้ติดประกาศผลสอบที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ในปี ๒๕๖๔ นี้ พระภิกษุและสามเณรจากสำนักเรียนทั่วประเทศสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน ๖๔ รูป โดยมีสามเณรสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ทั่วประเทศ จำนวน ๗ รูป ประกอบด้วย 

๑. สามเณรวายุ สุระมณี อายุ ๒๑ ปี วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร

๒. สามเณรวัฒนะ ดอกสะบา อายุ ๒๒ ปี วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร

๓. สามเณรอาชัญ สอาดเอี่ยม อายุ ๒๒ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

๔. สามเณรอัครวิชญ์ สมบุตร์ อายุ ๑๘ วัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ 

๕. สามเณรภูมินทร์ หงษ์ทอง อายุ ๑๙ วัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ

๖. สามเณรจิตรเทพ ต่อคุ้ม อายุ ๒๒ วัดสังฆานุภาพ จังหวัดกำแพงเพชร

๗. สามเณรศุภจิตร ปุ้งโพธิ์ อายุ ๒๑ วัดชัยศรี จังหวัดขอนแก่น


สามเณรเปรียญธรรม ๙ ประโยค ทั้ง ๗ รูป จะได้รับการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ในปีนี้ สำนักเรียนบาลีทั่วประเทศ ส่งพระภิกษุและสามเณรเข้าสอบบาลีสนามหลวงทุกประโยค จำนวน ๒๘,๓๙๒ รูป มีผู้สอบผ่านประโยคต่าง ๆ  จำนวน ๓,๔๔๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๓ มีรายละเอียด ดังนี้

๑.  ป.ธ.๙ ส่งสอบ ๔๐๗ รูป สอบผ่าน ๖๔ รูป

๒.  ป.ธ.๘ ส่งสอบ ๗๔๑ รูป สอบผ่าน ๖๙ รูป

๓.  ป.ธ.๗ ส่งสอบ ๙๐๔ รูป สอบผ่าน ๑๕๘ รูป

๔.  ป.ธ. ๖ ส่งสอบ ๑,๐๐๗รูป สอบผ่าน ๒๕๕ รูป

๕.  ป.ธ.๕ ส่งสอบ ๑,๓๐๙ รูป สอบผ่าน ๒๑๒ รูป

๖.  ป.ธ.๔ ส่งสอบ ๒,๕๑๐ รูป สอบผ่าน ๕๗๔ รูป

๗.  ป.ธ.๓ ส่งสอบ ๔,๒๘๓รูป สอบผ่าน ๗๕๑ รูป

๘.  ประโยค ๑-๒ ส่งสอบ ๑๗,๒๓๓ รูป สอบ ผ่าน ๑,๓๖๒ รูป


แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง "ขอความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนิสิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
  02 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  110
 • กองนิติการ มจร จัดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยงการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง”
  01 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  158
 • 26 มี.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  79
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟัง โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร
  24 มี.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  105
 • ระบบสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลางออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  21 มี.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  168