ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริษัทเมืองโบราณ เมืองสมุทรปราการ ร่วมบริจาคข้าวสาร จำนวน 1,000 กิโลกรัม เพื่อรวมโครงการจัดตั้งโรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน 4 ภาค
11 มิ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
33
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. คุณบุญเลิศ สกลภักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส กลุ่มบริษัทเมืองโบราณ เมืองสมุทรปราการ ร่วมบริจาคข้าวสาร จำนวน 1,000 กิโลกรัม เพื่อรวมโครงการจัดตั้งโรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน 4 ภาค เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ พระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไปที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมี พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พระครูปิยธรรมบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต มจร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ชั้นล่างอาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ได้จัดโครงการจัดตั้งโรงทานสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชในวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ในสังกัด 6 แห่งครอบคลุม 4 ภาค โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานคณะทำงานโครงการ โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • มหาจุฬาฯ ติด TOP 10 ของประเทศ มีนักศึกษาปริญญาเอกมากเป็นอันดับ 6 ของไทย ในปี 2563
  07 มิ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  103
 • ประกาศสนามหลวงแผนกบาลี เรื่อง กำหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สนามหลวงแผนกบาลี จึงประกาศกำหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตรงกับวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔
  07 มิ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  39
 • ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา "พระธรรมโมลี" รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขึ้นเป็น "พระพรหมวชิรโมลี"
  06 มิ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  280
 • โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเทพวิสุทธิมุนี ผอ.สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร เป็น พระธรรมวชิรมุนี
  06 มิ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  224
 • ขอเชิญเครือข่ายสถานศึกษาวิถีพุทธ พระสอนศีลธรรม และพุทธศาสนิกชนที่สนใจร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสังคมไทย เข้าร่วมสัมมนา รูปแบบ online
  06 มิ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  79